‘Tổng đại lý‘ phân phối hàng từ Lai Châu về Hà Nội như thế nào?